1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Фотографія робочого часу

 Це один із основних методів вивчення затрат робочого часу протягом зміни або за коротший період. Здебільшого фотографія проводиться з метою одержання вихідних даних для розробки (чи перевірки) нормативів часу Тпз, Топб, Тпт, виявлення втрат робочого часу з різних причин та розробки організаційно-технічних заходів із вдосконалення використання робочого часу.

 Різноманітність трудових процесів дуже широка. Значною є й кількість різновидів фотографії робочого часу, кожен з яких має свої відмітні особливості. Правильний вибір нормувальником (еко-номістом) того чи іншого виду фотографії для конкретних умов виробництва уможливлює глибокі знання з методики й техніки спостережень, певний виробничий досвід.

 1. Індивідуальна фотографія проводиться методом безпосередніх вимірів під час виконання робітником виробничого завдання на індивідуальному робочому місці. Найчастіше об'єктом спостереження є робітники, які не виконують змінні завдання (тобто виконують менш як на 100%). Мета: виявити причини, що заважають робітникові протягом зміни. Об'єктом спостереження також можуть бути й передові робітники. В цьому разі мета дослідження полягає у вивченні передового досвіду з тим, щоб ефективніше використати робочий час. Спостереження може вестися протягом цілої робочої зміни або окремої її частини.

 Бланк індивідуальної фотографії (фотокарта) має такий вигляд (табл. 4.1.).

 

 

 

 

 

 Таблиця 4.1

Індивідуальна фотографія робочого часу

 

 

 

 

№п/п

 

 

Найменування затрат робочого часу

 

 

Пото-

чний час

 

Індекс

 

Перекрив-ний час,

хв.

 

Трива-лість,

хв.

 

Примітки

год.

хв.

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

Початок спостереження

 

Одержання змінного завдання від майстра

 

Ознайомлення з технічною документацією

 

Доставка на робоче місце заготовок

 

Огляд і настроювання верстата

 

Обробка деталі (перехід №1)

 

Розкладка інструментів

 

Контроль розмірів деталі

 

Обробка деталі (перехід № 2)

 

 

7

 

7

 

 

7

 

 

 

7

 

 

7

 

 

8

 

 

(7)

 

 

8

 

 

8

 

 

 

 

00

 

06

 

 

15

 

 

 

35

 

 

40

 

 

01

 

 

(48)

 

 

03

 

 

12

 

 

 

 

-

 

Тпз

 

 

Тпз

 

 

 

Тпз

 

 

Тоб

 

 

Топ

 

 

Тоб

 

 

Топ

 

 

Топ

 

 

 

 

 

 

 

6/8

 

 

-

 

6

 

 

9

 

 

 

20

 

 

5

 

 

21

 

 

-

 

 

2

 

 

9

 

 

 

 

 На підготовчому етапі той, хто проводитиме спостереження, після вибору об'єкта спостереження має ознайомитися з технологічним процесом, організацією робочого місця, порядком його обслуговування, взаємозв'язками робочого місця з оточенням тощо.

 Якщо фотографія робиться з метою виявлення витрат робочого часу, то її виконують за існуючої організації праці з усіма її недоліками. Коли матеріали фотографії потрібні для розробки нормативів і норм часу, то на підготовчому етапі необхідно створити таку організацію праці, на яку будуть орієнтовані ці нормативи і норми.

 До початку спостереження на фотокарту заносяться всі потрібні вихідні відомості: назва цеху, дільниці, технологічного процесу, прізвище та ініціали робітника, його професія і кваліфікаційний розряд, дата спостереження.

 З моменту початку спостереження (це може бути початок робочої зміни) спостерігач, користуючись приладом реєстрації часу (хронометром, годинником), занотовує на фотокарті послідовно всі фактичні затрати часу на спостережуваному робочому місці незалежно від їх доцільності, одночасно фіксуючи поточний час у відповідній графі. Рекомендована точність запису поточного часу — ±0,5 хв. із заокругле-нням до однієї цілої хвилини. У графі "Перекривний час" позначається порядковий номер того елемента операції, який перекриває даний елемент, а також тривалість перекривного часу. У табл.4.1 у рядку 7 поточний час, взятий у дужки, означає, що йдеться саме про перекрив-ний елемент. Запис у графі 6 показує, що елемент 7 тривалістю 8 хв. був перекритий елементом 6. Перекривний час не враховується у загальному балансі часу, тому у графі 7 ставиться прочерк.

 Із закінченням спостереження починають обробку одержаної інформації. На фотокарті проставляють індекси всіх зафіксованих затрат часу, визначають тривалість кожного елемента.

 На фотокарті поточний час у кожному рядку означає закінчення попереднього елемента затрат часу і початок даного. Різниця між значенням поточного часу даного і попереднього рядків становить тривалість часу даного елемента операції чи роботи. Сума тривалості всіх елементів повинна дорівнювати загальній тривалості всього спостереження від початку до кінця. Обідня перерва не є робочим часом, тому її тривалість не враховується при фотографії робочого часу.

 Аналіз матеріалів фотографії починається із складання та зведення однойменних затрат, фактичного і нормативного балансів робочого часу у хвилинах і процентах (табл.4.2.).

 Як видно з табл. 4.2, протягом спостереження було зроблено всього 35 записів про виконання робітником певних дій чи про перерви у його роботі з різних причин. Нормативний баланс складено на підставі нормативних затрат часу Тпз, Тоб та Твоп, що відповідають конкретним умовам спостережуваного трудового процесу.

 Час непродуктивної роботи Трн, перерв, зумовлених недоліками у виробництві Тпнт та порушень трудової дисципліни Тптд до нормативного балансу не включається як такий, що не є необхідним за добре організованої праці. Натомість час на відпочинок та особисті потреби Твоп має зрости до нормативного рівня, тобто на 23 хв. Нормативний оперативний час Топ збільшиться за рахунок скорочення втрат на 73 хв. (4 + 8 + 12 + 43 + 29 - 23).

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.2

 

Баланс робочого часу за даними індивідуальної фотографії

 

Елементи затрат часу

Індекс

Кількість

вимірів

Фактичний

баланс

Нормативний баланс

Відхилення

(+; -)

хв

%

хв

%

Підготовчо-завершальний час

Оперативний час

Час

обслуговування

Час

непродуктивної роботи

Час перерв, зумовлених

недоліками у виробництві

Час перерв, пов'язаних з порушенням трудової дис-ципліни

Час на відпочинок та особисті потреби

Змінний робочий час

Тпз

Топ

Тоб

Трн

Тпнт

Тптд

Твоп

Тзм

6

12

4

2

3

4

4

35

24

334

23

12

43

29

15

480

5.0

69,7

4,8

2,5

8,9

6,0

3,1

100

20

407

15

-

-

-

38

480

4,2

84,8

3,1

-

-

-

7,9

100

-4

+73

-8

-12

-43

-29

+23

-

 

Процедура аналізу використання робочого часу передбачає  розрахунки принаймні трьох відносних показників (коефіцієнтів):  ефективного використання змінного робочого часу К1; неприхованих (явних) втрат робочого часу К2; прихованих втрат робочого часу К3.

Коефіцієнт ефективного використання робочого часу:

 К1= (Тпзн + Топф + Тобн + Твопн) : Тзм = (20 + 334 + 15+ 38) :

: 480 = 407 : 480 = 0,848.

 Тобто змінний робочий час за призначенням використаний на 84,8%. Отже, втрачений робочий час за зміну становив 15,2% змінного фонду робочого часу.

 Коефіцієнт неприхованих (явних) втрат робочого часу:

К2 =[(Трнф + Тпнтф + Тптдф) – (Твопн –- Твопф)] : Тзм =[(12+ 43 +       + 29) - (38 - 15)]: 480= (84 - 23) : 480 = 61 : 480 = 0,127.

 Це означає, що явні втрати робочого часу становлять               12,7% загальної тривалості робочої зміни.

Коефіцієнт прихованих втрат робочого часу:

К3 = [(Тпзф – Тпзн) + (Тобф – Тобн) ] : Тзм = (4 + 8) : 480 =            = 12 : 480 = 0,025.

 Тобто, приховані втрати робочого часу незначні, вони становлять лише 2,5% тривалості робочої зміни.

 Сума трьох коефіцієнтів (К1 + К2 + К3) має дорівнювати одиниці. Перевіряємо: 0,848 + 0,127 + 0,025 = 1,000.

 Можливе ущільнення робочого часу внаслідок усунення усіх видів втрат (К4) можна розрахувати за такою формулою:

 

Фотографія робочого часуФотографія робочого часу,

 

де показники К2 та К3 виражаються у процентах. Отже, можливе ущільнення робочого часу:

                                      Фотографія робочого часу ,

 Яким же чином при втратах 15,2% змінного фонду часу можна ущільнити робочий день на 17,9%? Робітник, втративши 73 хв., витратив на виконання змінного завдання 407 хв. (480 — 73). За цей час він виконав 814 детале-операцій (по 0,5 хв. на одну деталь). Збільшення часу оперативної роботи на 73 хв. за рахунок усунення втрат дозволить додатково обробити 146 деталей ( 73,0/0,5 = 146), що саме і дорівнює зростанню виробітку на 17,9% (73/407 х 100= 17,9), або (814+146/814 х   х 100-100=17,9).

 Важливо підкреслити, що зростання виробітку станеться без підвищення інтенсивності праці, оскільки час виконання кожної додаткової детале-операції залишається тим самим (0,5 хв.).

 Таким чином, фотографія робочого часу дозволяє виявляти наявні втрати, нічим не загрожуючи робітникові. Навпаки, він зацікавлений у тому, щоб за кращої організації праці більше зробити корисної роботи, отже, мати відповідно більший змінний заробіток, оскільки розцінка за кожну одиницю роботи не зменшується.

 На завершальному етапі аналізу робочого часу методом індивідуальної (та й всіх інших видів) фотографії складають план заходів щодо поліпшення організації праці, усунення причин втрат робочого часу з метою більш продуктивного його використання.

 2. Групова фотографія проводиться тоді, коли є потреба проаналізувати використання робочого часу групою робітників, розташованих недалеко один від одного. На спеціальному бланку (табл.4.3) заздалегідь проставляється часовий інтервал спостереження. Чим він менший, тим вища точність очікуваного результату спостереження. Найчастіше інтервал становить від однієї до десяти хвилин. При цьому одна людина може вести якісне спостереження за групою робітників до 12 чол. За такого методу запис затрат робочого часу ведеться за допомогою індексів.

 

Таблиця 4.3

 

Групова фотографія робочого часу

 

Інтервал часу

Робітники

 

Годин

 

 

Хвилин

 

Антонюк А.П.

 

 

Богдан В.М.

 

 

Коваль У.М.

 

 

Петров С.У.

 

 

Пугач А.Б

 

Ковтун В.К.

 

Степко М.М.

 

7

00

-

-

-

-

-

-

-

02

Тпз

Тпз

Тоб

Тптд

Тпз

Тпнт

Тоб

04

Тпз

Тоб

Тоб

Тптд

Топ

Тпнт

Тпз

06

Тоб

Тоб

Топ

Тпз

Топ

Тпз

Топ

08

Тоб

Топ

Топ

Тпз

Топ

Тпз

Топ

 

 Спостерігач розташовується таким чином, щоб міг безпомилково визначити, чим конкретно зайнятий кожен робітник протягом кожного проміжку часу (підготовчо-завершальною, оперативною роботою, обслуговуванням робочого місця, відпочинком тощо). Із закінченням спостереження обробка результатів ведеться за кожним робітником окремо. Зведення та аналіз результатів виконуються аналогічно індивідуальній фотографії.

 3. Бригадна фотографія застосовується тоді, коли виникає необхідність аналізу затрат часу бригадою, яка обслуговує колективне робоче місце (потокову лінію, складальний конвеєр, монтажний стенд тощо), тобто виконує спільне виробниче завдання.

 Запис спостереження найзручніше вести індексно-графічним методом. Фрагмент бланку бригадної фотографії наведено нижче (табл.4.4).

 Таблиця 4.4

 

Бригадна фотографія робочого часу

 

Члени бригади

 

Тривалість робочої зміни

Перша година

година

Друга година

Третя година

Яремчук І. В.

Фотографія робочого часу

Фотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуТпз                 __ Топ _                               Топ__

Фотографія робочого часу
Фотографія робочого часу
 


Фотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуТоб   _                      Тоб                                     Тв     _

Петрук С. Л.

 

Фотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуТпз                      Топ                                     Топ

Фотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуТоб                           Тент      .

Козак В. П.

 

Фотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуТптд                   Топ                         Топ              . Топ .

Фотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуТоб                       Тв                           Тоб .

Січук М. О.

 

Фотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуТент              . Топ                            Топ                Топ

Фотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуФотографія робочого часуТпз                          Тоб                            Тв  .

 

 Після проведення бригадної фотографії робочого часу складається єдиний фактичний баланс на всю бригаду. Коефіцієнт завантаженості роботою обчислюється для кожного члена бригади окремо. Ретельний аналіз структури затрат часу бригадою в цілому та кожним її членом дасть цінну інформацію для подальшого удосконалення організації колективної праці.

 4. Самофотографія — різновид індивідуальної фотографії, розрахований на те, що працівник сам вестиме спостереження за своєю роботою і фіксуватиме втрати робочого часу з різних причин, у першу чергу ті, що трапляються не з його вини (табл. 4.5).

 Таблиця 4.5

Самофотографія

 

Цех _____________                                            Дільниця_____________

 

Дата___                           Професія_______                 Стаж роботи____ 

 

Прізвище та ініціали робітника_____    Розряд робітника_____

 

Характер перерви в роботі

 

Поточний час, год., хв.

 

Тривалість перерви, хв..

 

Причина (винуватець)

 

1. Поломка верстата

 

2. Відсутність електроенергії

 

1005

 

 

1510

 

45

 

 

22

 

Черговий слюсар

 

 

Служба головного енергетика

 

 Цей досить ефективний метод спостереження за трудовим процесом і виявлення резервів економії робочого часу, пов'язаних із якістю обслуговування, зародився ще в 1946 р. як своєрідне мікросоціологічне обстеження. Але досить швидко він був забутий через те, що адміністрація підприємств не була зацікавлена у виявленні та використанні прихованих внутрішніх резервів.

 Беручи до уваги ефективність самофотографії як методу контролю знизу за якістю організації праці і виробництва, її доцільно проводити не менш як 2—3 рази на рік на кожному робочому місці. Наслідками кожного туру самофотографії мають бути узагальнення зібраної інформації, докладне обговорення, розробка і реалізація дійових заходів щодо усунення причин втрат або непродуктивного використання робочого часу.

 Самофотографія є також засобом залучення робітників до активної участі в управлінні виробництвом, отже, її слід вдосконалювати й всіляко підтримувати.

 5. Фотографія робочого дня багатоверстатника багато в чому схожа з груповою. Відрізняється тим, що однойменні затрати часу зводяться у двох варіантах: відносно до робітника і до обслуговуваних

ним верстатів, машин, апаратів. Матеріали фотографії використовуються для обґрунтування норми обслуговування багатоверстатника, визначення тривалості перерв у його роботі і в роботі устаткування.

 6. Фотографія виробничого процесу застосовується за умов безперервного апаратурного виробництва. Спостереження одночасно ведеться за діями оператора (апаратчика), параметрами технологічного процесу та випуском готової продукції. Вперше цей вид фотографії з'явився у 1934 р. під назвою метода двосторонньої фотографії.    

 Основне завдання його полягає у встановленні чіткої взаємодії людей і устаткування, розробці детальних професійних інструкцій та карт організації праці. Фрагмент робочої частини цієї фотографії наведено у табл. 3.9.

 Такий вид спостереження потребує значної спеціальної підготовки спостерігача, який повинен добре знати, якою мірою існуюча організація праці відповідає проектній. Опрацювання даних спостереження ведеться окремо відносно до робітника і устаткування. Під час аналізу важливо виявити взаємозв'язок затрат робочого часу і результатів праці оператора.

Таблиця 4.6

Фотографія виробничого процесу

 

Виробництво_____________ Професія____________ Дата_________

Прізвище та

Цех________        ініціали робітника _________ Устаткування______  

 

Робітник

Устаткування

Фотографія робочого часуТехнологічний режим

Трудові прийоми

Поточний час

Тривалість

Індекс

Простої

 

Випуск про-дукції

 

 

Темпе-ратура С°

 

 

Фотографія робочого часуТиск, атм

Норма-тивний час витри-мки, хв

Пото-чний час

Трива-лість, хв.

 

Поча-ток роботи

 

Відбір проб

 

Запис у журна-лі

 

Фотографія робочого часу

 

Фотографія робочого часу

 

 

Фотографія робочого часу

 

 

 

 

8

 

 

4

 

-

 

 

Пр

 

 

 

3

Фотографія робочого часу

15

0,25

 

 

 

 

180

 

 

181

 

 

 

 

15,0

 

 

15,2

 

 

 

 

150

 

 

 7. Маршрутна фотографія застосовується тоді, коли виникає потреба проаналізувати завантаженість робітників, які не мають постійних робочих місць, а виконують свої обов'язки на пересувних робочих місцях (водії, машиністи кранів, трактористи тощо) чи працюють на досить розлогих зонах обслуговування (черговий персонал слюсарів, електриків, наладники устаткування, прибиральники, підсобні робі-  тники і т. под.).

 Такий вид фотографії виконується двома спостерігачами. Один перебуває на початку, а другий — наприкінці маршруту або зони. Можливий і такий варіант, коли спостереження веде одна людина, пересуваючись разом з рухливим робочим місцем. Якщо спостерігач один, він може, залишаючись на одному місці, фіксувати роботу кількох транспортних одиниць, реєструючи їх появу в одних і тих самих пунктах, що називаються фіксажні точки. Цей вид фотографії ще не набув широкого визнання через недостатню увагу до допоміжного виробництва.

 8. Цільова фотографія — різновид групової фотографії. Застосо-вується з метою розв'язання вузького, конкретно-цільового завдання щодо оцінки якості використання робочого часу протягом певної частини робочої зміни або виконання працівниками конкретної виробничої функції. Наприклад, необхідно дослідити, як використо-вується (за якими напрямами) робочий час у першу або останню годину зміни, які величини втрат часу при одержанні інструментів, заготовок, креслень тощо.

 Проводиться цільова фотографія здебільшого раптово, без попередження відповідних служб і людей з метою одержання вірогідної інформації. Це дійовий засіб зміцнення трудової та виконавської дисципліни, поліпшення організації праці.

 Описані вище види фотографії робочого часу здійснюються методом безпосередніх вимірів, фіксацією поточного часу з обмеженою кількістю спостережуваних об'єктів.

 Якщо виникає потреба аналізу завантаження устаткування або масової фотографії з метою одержання оперативної вірогідної інформації із залученням до участі у цьому процесі мінімальної кількості спостерігачів, то найбільше виправдовує себе метод момен-тних спостережень.

 9. Фотографія часу використання устаткування проводиться 2—3 рази на рік з метою визначення ступеня завантаження устаткування в часі. Проходячи за маршрутом, спостерігач фіксує лише дві події: "працює" або "не працює". В його завдання також входить дотримуватись методики спостереження.

 Не кожне включення устаткування означає його продуктивну роботу, адже машина може працювати й на холостому ходу. Машина "працює" — це коли вона виробляє нові споживні вартості, здійснює певний технологічний процес.

 Використання методу моментних спостережень дозволяє незначними силами кваліфікованих фахівців спостерігати практично за всім верстатним парком підприємства одночасно.

 10. Масова фотографія робочого часу застосовується при одно-часному обстеженні великої сукупності працівників методом моментних спостережень. Поширена на великих підприємствах, де достатньо підготовлених фахівців.

 Проведення значної кількості повторюваних масових фотографій виправдовує себе з метою створення місцевих нормативних матеріалів з праці, обґрунтування нормативних значень підготовчо-завершального часу, часу обслуговування робочого місця, перерв на відпочинок та особисті потреби.